logo onkoludki
INFORMACJA  do sprawozdania finansowego „Onkoludki" Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Dotkniętych Chorobą Nowotworową za 2012 rok.

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

 • „Onkoludki" Stowarzyszenie Rodzin Dzieci z Chorobą Nowotworową zostało zarejestrowane w KRS w dniu 09.04.2010 roku pod nr 0000352733 w rejestrze stowarzyszeń, przedsiębiorców oraz organizacji pożytku publicznego) prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie.
 • Pierwszym rokiem obrachunkowym był rok 2010.
 • Stowarzyszenie nie spełniało warunków określonych w art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości i nie było zobowiązane do badania bilansu za rok 2010.
 • Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż rok od dnia bilansowego.
 • Aktywa i pasywa przyjęte w bilansie wyceniono na dzień bilansowy tj. 31.12.2012 w sposób następujący: inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne w kasie i na rachunku wg potwierdzonych sald.
 • W sprawozdaniu finansowym stan aktywów i pasywów wykazany został na dzień 31.12.2012 r.

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

Przychody w roku 2012 wyniosły kwotę 39.256,07 zł, w tym:

 • składki 960,00 zł
 • dotacje na realizacje projektów 18.000,00 zł
 • darowizny- 20.294,13 zł
 • naliczone odsetki przez bank 1,94 zł

Koszty w roku 2011 wyniosły kwotę 26.804,63 zł, w tym:

 • koszty realizacji projektów 34.256,81 zł
 • zużycie materiałów (artykuły biurowe, tonery itp.) 570,69 zł
 • usługi obce (prowizje bankowe, opłaty pocztowe) 203,00 zł

Rok 2012 zamknął się zyskiem w wysokości 4.999,60 zł

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2012 wynosi 13.171,75 zł

Stowarzyszenie nie ma obrotów pozabilansowych

Księgi rachunkowe były prowadzone komputerowo, metodą uproszczoną zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137 poz. 1539 z późniejszymi zmianami).

Stowarzyszenie jest podatnikiem, o którym jest mowa w art. 17 ust. 1 pkt4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Załączniki:
Pobierz plik (Bilans 2012.pdf)BILANS 2012[ ]35 kB
Pobierz plik (rachunek wyników 2012.pdf)RACHUNEK WYNIKÓW ZA 2012[ ]43 kB
Pobierz plik (sprawozdanie_merytoryczne_OPP_2012 Onkoludki (popr).pdf)Sprawozdanie merytoryczne OPP 2012[ ]1262 kB

Back to top