logo onkoludkiINFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego „Onkoludki" Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Dotkniętych Chorobą Nowotworową za 2016 rok.

 

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

 • „Onkoludki" Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Dotkniętych Chorobą Nowotworową zostało zarejestrowane w KRS w dniu 09.04.2010 roku pod nr 0000352733 w rejestrze stowarzyszeń, przedsiębiorców oraz organizacji pożytku publicznego) prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie.
 • Pierwszym rokiem obrachunkowym był rok 2010 .
 • Stowarzyszenie nie spełniało warunków określonych w art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości i nie było zobowiązane do badania bilansu za rok 2010.
 • Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż rok od dnia bilansowego.
 • Aktywa i pasywa przyjęte w bilansie wyceniono na dzień bilansowy tj. 31.12.2016 w sposób następujący:
  • - inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne w kasie i na rachunku wg potwierdzonych sald,
 • W sprawozdaniu finansowym stan aktywów i pasywów wykazany został na dzień 31.12.2016 r.

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

Przychody w roku 2016 wyniosły kwotę 67.414,92 zł, w tym:

 • składki 1380,00 zł
 • wpływy z 1% 56.916,40 zł
 • darowizny dla Julii Koronkiewicz- 2.422,00 zł
 • pozostałe wpłaty na cele statutowe- 733,56 zł
 • darowizny- 5.960,00zł
 • naliczone odsetki przez bank 2,96 zł

Koszty w roku 2016 wyniosły kwotę 36.538,66 zł, w tym:
- koszty leczenia Mateusza - 2.088,96zł

 • koszty leczenia Julii -7.546,48
 • Mikołajki 3.913,41 zł
 • wypoczynek letni 16.434,93 zł
 • zjazd rodzin 1.240,62
 • spotkania rodzin ( ognisko,zajęcia srtystyczne, wyjścia do kina...)- 1.280,67
 • usługi obce (prowizje bankowe)- 211,50 zł
 • telefon, DOMENA, PROGRAM PIT - 3.351,47zł
 • pozostałe koszty -470,62 zł

Rok 2016 zamknął się zyskiem w wysokości 30.876,26 ZŁ

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2016 wynosi 91.328,74 zł

Stowarzyszenie nie ma obrotów pozabilansowych

Księgi rachunkowe były prowadzone komputerowo, metodą uproszczoną zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137 poz. 1539 z późniejszymi zmianami).

Stowarzyszenie jest podatnikiem, o którym jest mowa w art. 17 ust. 1 pkt4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Załączniki:
Pobierz plik (informacja dodatkowa 2016.pdf)Informacja dodatkowa za rok 2016[ ]67 kB

Back to top