logo onkoludkiINFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego „Onkoludki” Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Dotkniętych Chorobą Nowotworową za 2017 rok.

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

 1. „Onkoludki” Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Dotkniętych Chorobą Nowotworową zostało zarejestrowane w KRS w dniu 09.04.2010 roku pod nr 0000352733 w rejestrze stowarzyszeń, przedsiębiorców oraz organizacji pożytku publicznego) prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie.
 2. Pierwszym rokiem obrachunkowym był rok 2010 .
 3. Stowarzyszenie nie spełniało warunków określonych w art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości i nie było zobowiązane do badania bilansu za rok 2010.
 4. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż rok od dnia bilansowego.
 5. Aktywa i pasywa przyjęte w bilansie wyceniono na dzień bilansowy tj. 31.12.2017 w sposób następujący:
 • inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne w kasie i na rachunku wg potwierdzonych sald,
 1. W sprawozdaniu finansowym stan aktywów i pasywów wykazany został na dzień 31.12.2017 r.

 

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

Przychody w roku 2017 wyniosły kwotę 69.333,05

w tym:

 • składki 2.870,00 zł
 • wpływy z 1% 47.093,60 zł
 • darowizny - 19.368,92 zł
 • naliczone odsetki przez bank 0,53 zł

Koszty w roku 2017 wyniosły kwotę 44.103,17 zł

w tym:

 • koszty leczenia Piotrka Świderskiego – 2.000,00zł
 • koszty leczenia Julii - 638,04
 • Mikołajki 6.222,23 zł
 • wypoczynek letni 14.632,22 zł
 • zjazd rodzin 2.473,13 zł
 • wyjazd do Częstochowy- 4.845,00 zł
 • wycieczka „Szlakiem Krasnoludków”- 1.609,48 zł
 • spotkania rodzin ( ognisko,zajęcia artystyczne, wyjścia do kina, basen)- 5.105,31 zł
 • usługi obce (prowizje bankowe)- 243,00 zł
 • telefon, DOMENA, PROGRAM PIT, laptop – 6.081,04 zł
 • pozostałe koszty – 253,72 zł

Rok 2017 zamknął się zyskiem w wysokości 25.229,88 zł 

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2017 wynosi 116.280,62 zł

Stowarzyszenie nie ma obrotów pozabilansowych

 Księgi rachunkowe były prowadzone komputerowo, metodą uproszczoną zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137 poz. 1539 z późniejszymi zmianami).

Stowarzyszenie jest podatnikiem, o którym jest mowa w art. 17 ust. 1 pkt4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Back to top