logo onkoludkiINFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego „Onkoludki" Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Dotkniętych Chorobą Nowotworową za 2015 rok.

 

I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

 • "Onkoludki" Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Dotkniętych Chorobą Nowotworową zostało zarejestrowane w KRS w dniu 09.04.2010 roku pod nr 0000352733 w rejestrze stowarzyszeń, przedsiębiorców oraz organizacji pożytku publicznego) prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie.
 • Pierwszym rokiem obrachunkowym był rok 2010 .
 • Stowarzyszenie nie spełniało warunków określonych w art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości i nie było zobowiązane do badania bilansu za rok 2010.
 • Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż rok od dnia bilansowego.
 • Aktywa i pasywa przyjęte w bilansie wyceniono na dzień bilansowy tj. 31.12.2011 w sposób następujący:
  • - inwestycje krótkoterminowe – środki pieniężne w kasie i na rachunku wg potwierdzonych sald
 • W sprawozdaniu finansowym stan aktywów i pasywów wykazany został na dzień 31.12.2011 r.

II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

Przychody w roku 2011wyniosły kwotę 65.077,99 zł

w tym:

 • składki 940,00 zł
 • wpływy z 1% 30.876,90 zł
 • pozostałe wpływy 16.159,35 zł
 • darowizny- 17.099,68 zł
 • naliczone odsetki przez bank 2,06 zł

Koszty w roku 2011 wyniosły kwotę 35.835,65 zł

w tym:

 • koszty leczenia Piotrka 1.092,35 zł
 • koszty leczenia Mateusza 4.055,71 zł
 • Mikołajki 3.454.,55 zł
 • biwak 312,81 zł
 • wypoczynek letni 10.540,00 zł
 • pływalnia 5.000,00 zł
 • zjazd rodzin 2.541,16
 • usługi obce (prowizje bankowe) 213,50 zł
 • telefon, DOMENA, PROGRAM PIT 3278,23 zł
 • pozostałe koszty 5.347,34 zł

Rok 2015 zamknął się zyskiem w wysokości 29.242,34

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2015 wynosi 60.452,46 zł

Stowarzyszenie nie ma obrotów pozabilansowych

Księgi rachunkowe były prowadzone komputerowo, metodą uproszczoną zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137 poz. 1539 z późniejszymi zmianami).

Stowarzyszenie jest podatnikiem, o którym jest mowa w art. 17 ust. 1 pkt4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Załączniki:
Pobierz plik (bilans 2015.pdf)Bilans 2015[ ]356 kB
Pobierz plik (INFORMACJA DODATKOWA za 2015 rok.pdf)Informacja dodatkowa za rok 2015[ ]70 kB
Pobierz plik (rachunek_wynikow 2015.pdf)Rachunek wyników 2015[ ]354 kB

Back to top