Fragment Statutu Stowarzyszenia
"Onkoludki" Stowarzyszenie Rodzin Dzieci z Chorobą Nowotworową

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę "Onkoludki" Stowarzyszenie Rodzin Dzieci z Chorobą Nowotworową . Stowarzyszenie, zwane jest dalej stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą skróconą "Onkoludki". Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. 2001 r., nr 79, poz. 855, ze zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Ełk. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów stowarzyszenie może prowadzić działalność w kraju jak i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub podobnym charakterze działania.

§ 5

Stowarzyszenie jest organizacją otwartą, zrzeszającą osoby fizyczne na zasadach dobrowolności, zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji określonych celów statutowych stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym członków Stowarzyszenia.

§ 7

Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.

Rozdział II Cele działania i sposoby ich realizacji

§ 8 Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Wspieranie rodzin, w których jest chore dziecko.
 2. Integracja rodzin dzieci chorych.
 3. Poprawa kondycji i wydolności fizycznej dzieci poprzez organizowanie zajęć sportowo -rekreacyjno -rehabilitacyjno -kulturowych.
 4. Opieka nad onkologicznie chorymi dziećmi
 5. Organizowanie stałych form opieki paliatywnej
 6. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.
 7. Wyjazdy na kolonie letnie i zimowe dzieci chorych, po zakończonym leczeniu i ich rodzin.
 8. Współpraca z władzami rządowymi i samorządowymi.
 9. Upowszechnianie przez środki masowego przekazu i wydawnictwa własne informacji o działalności stowarzyszenia i popularyzowanie pożądanych postaw społecznych w stosunku do chorych dzieci. 10.Promowanie i organizowanie wolontariatu.

§9 Cele statutowe stowarzyszenie realizuje poprzez:

 1. Organizowanie spotkań, konferencji ,seminariów, sesji naukowych i kampanii społecznych
 2. Organizację imprez środowiskowych, kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych z udziałem rodzin dotkniętych chorobą dziecka.
 3. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych i wypoczynku letnio-zimowego dla dzieci chorych oraz po zakończonym leczeniu i ich rodzin.
 4. Upowszechnianie wiedzy o dziecięcych chorobach wśród dorosłych, młodzieży szkolnej, dzieci oraz podejmowanie działań mających na celu zapobieganie dyskryminacji chorych dzieci w środowisku lokalnym.
 5. Organizowanie pomocy wolontarialnej polegającej na nawiązywaniu kontaktu z każdym nowo przyjętym dzieckiem i jego rodziną , oraz udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom, ich zdrowemu rodzeństwu i rodzicom; inna praca wolontariuszy w zależności od potrzeb.
 6. Upowszechnianie w różnych formach informacji o działalności stowarzyszenia.
 7. Pozyskiwanie Śródków na realizacje celów z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych
 8. Organizowanie wszelkiego rodzaju spotkań z przedstawicielami instytucji państwowej w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci
 9. Organizowanie i finansowanie opieki paliatywnej dzieci i młodzieży m.in. poprzez prowadzenie hospicjum.
 10. Udostępnianie rodzinom, na podstawie zawartego porozumienia, konta stowarzyszenia w celu zbiórki funduszy na indywidualne leczenie i rehabilitację chorych dzieci oraz wydatki z tym związane.
 11. Wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami stowarzyszenia.
 12. Inicjowanie, stałe propagowanie i organizowanie idei pomocy materialnej i finansowej wśród osób fizycznych, firm, instytucji, zakładów pracy, innych organizacji na rzecz chorych onkologicznie dzieci oraz gromadzenie funduszy na koncie.
 13. Współdziałanie oraz wymiana doświadczeń:
  • z organizacjami pozarządowymi, hospicjami, instytucjami naukowymi, zakładami opieki zdrowotnej i innymi organizacjami działającymi na rzecz przewlekle i nieuleczalnie chorych dzieci oraz ich rodzin
  • z instytucjami państwowymi i samorządowymi
  • z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność zbliżoną z celami stowarzyszenia.
 14. Podejmowanie innych zgodnych z prawem przedsięwzięć, jakie okażą się celowe dla realizacji statutowej działalności.

Back to top