* Wyrażam zgodne na przetwarzanie moich danych osobowych w celu dokonania płatności poprzez system DOTPAY, twoje dane są wykorzystywane tylko do realizacji płatności i nie będą nigdzie przetwarzane. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania płatności.

Dziękujemy za Wasze wsparcie jest ona dla NAS BARDZO WAŻNE

Od 2010 roku wspieramy rodziny dzieci chorych na nowotwory poprzez zakup drogich leków, opłatę za turnusy rehabilitacyjne, jak również indywidualną rehabilitacje dziecka po zakończeniu chemioterapii, organizujemy spotkania integracyjne. Nawet najmniejsza kwota, która zostanie przekazana na nasze konto, pomoże wspierać naszą działalność na rzecz dzieci chorych onkologicznie.

Warto wiedzieć, że darowizny podlegają odpisom podatkowym:

 • dla osób fizycznych limit do 6% od dochodu
 • dla osób prawnych limit do 10% od dochodu

Podstawą do rozliczenia jest bankowy dowód wpłaty darowizny na konto.

Fragment Statutu Stowarzyszenia
"Onkoludki" Stowarzyszenie Rodzin Dzieci z Chorobą Nowotworową

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę "Onkoludki" Stowarzyszenie Rodzin Dzieci z Chorobą Nowotworową . Stowarzyszenie, zwane jest dalej stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą skróconą "Onkoludki". Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. 2001 r., nr 79, poz. 855, ze zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Ełk. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów stowarzyszenie może prowadzić działalność w kraju jak i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub podobnym charakterze działania.

§ 5

Stowarzyszenie jest organizacją otwartą, zrzeszającą osoby fizyczne na zasadach dobrowolności, zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji określonych celów statutowych stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym członków Stowarzyszenia.

§ 7

Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.

Rozdział II Cele działania i sposoby ich realizacji

§ 8 Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Wspieranie rodzin, w których jest chore dziecko.
 2. Integracja rodzin dzieci chorych.
 3. Poprawa kondycji i wydolności fizycznej dzieci poprzez organizowanie zajęć sportowo -rekreacyjno -rehabilitacyjno -kulturowych.
 4. Opieka nad onkologicznie chorymi dziećmi
 5. Organizowanie stałych form opieki paliatywnej
 6. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.
 7. Wyjazdy na kolonie letnie i zimowe dzieci chorych, po zakończonym leczeniu i ich rodzin.
 8. Współpraca z władzami rządowymi i samorządowymi.
 9. Upowszechnianie przez środki masowego przekazu i wydawnictwa własne informacji o działalności stowarzyszenia i popularyzowanie pożądanych postaw społecznych w stosunku do chorych dzieci. 10.Promowanie i organizowanie wolontariatu.

§9 Cele statutowe stowarzyszenie realizuje poprzez:

 1. Organizowanie spotkań, konferencji ,seminariów, sesji naukowych i kampanii społecznych
 2. Organizację imprez środowiskowych, kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych z udziałem rodzin dotkniętych chorobą dziecka.
 3. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych i wypoczynku letnio-zimowego dla dzieci chorych oraz po zakończonym leczeniu i ich rodzin.
 4. Upowszechnianie wiedzy o dziecięcych chorobach wśród dorosłych, młodzieży szkolnej, dzieci oraz podejmowanie działań mających na celu zapobieganie dyskryminacji chorych dzieci w środowisku lokalnym.
 5. Organizowanie pomocy wolontarialnej polegającej na nawiązywaniu kontaktu z każdym nowo przyjętym dzieckiem i jego rodziną , oraz udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom, ich zdrowemu rodzeństwu i rodzicom; inna praca wolontariuszy w zależności od potrzeb.
 6. Upowszechnianie w różnych formach informacji o działalności stowarzyszenia.
 7. Pozyskiwanie Śródków na realizacje celów z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych
 8. Organizowanie wszelkiego rodzaju spotkań z przedstawicielami instytucji państwowej w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci
 9. Organizowanie i finansowanie opieki paliatywnej dzieci i młodzieży m.in. poprzez prowadzenie hospicjum.
 10. Udostępnianie rodzinom, na podstawie zawartego porozumienia, konta stowarzyszenia w celu zbiórki funduszy na indywidualne leczenie i rehabilitację chorych dzieci oraz wydatki z tym związane.
 11. Wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami stowarzyszenia.
 12. Inicjowanie, stałe propagowanie i organizowanie idei pomocy materialnej i finansowej wśród osób fizycznych, firm, instytucji, zakładów pracy, innych organizacji na rzecz chorych onkologicznie dzieci oraz gromadzenie funduszy na koncie.
 13. Współdziałanie oraz wymiana doświadczeń:
  • z organizacjami pozarządowymi, hospicjami, instytucjami naukowymi, zakładami opieki zdrowotnej i innymi organizacjami działającymi na rzecz przewlekle i nieuleczalnie chorych dzieci oraz ich rodzin
  • z instytucjami państwowymi i samorządowymi
  • z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność zbliżoną z celami stowarzyszenia.
 14. Podejmowanie innych zgodnych z prawem przedsięwzięć, jakie okażą się celowe dla realizacji statutowej działalności.

logo onkoludki
Stowarzyszenie "ONKOLUDKI" powstalo w kwietniu 2010 roku z inicjatywy rodziców dzieci z chorobą nowotworową. Ma za zadanie opiekowanie sie glównie dziećmi po przebytej chorobie nowotworowej oraz i ich rodzinami. Cieżka choroba dziecka dotyka zawsze calą rodzine. Z tą trudną sytuacją musi zmierzyć sie dziecko, jego rodzice i rodzeństwo. Leczenie zazwyczaj jest dlugotrwale, wyczerpujące, niesie z sobą smutek, żal i tesknote za normalnym życiem. My chcemy wnieść odrobine normalności, radosci, uśmiechu i beztroskich zabaw, dając pozytywną dawke energii.

Nasz cel to:

 • bezpośredni kontakt z chorymi dziecmi i ich rodzinami
 • rozwiązywanie problemów wynikających z choroby dziecka
 • lagodzenie psychicznych i psychologicznych skutków leczenia onkologicznego i szpitalnego
 • odwiedziny dzieci w szpitalach
 • aktywizacja i wyrównywanie szans
 • wolontariat
 • poprawa funkcjonowania emocjonalno - spolecznego dzieci i mlodzieży z chorobą nowotworową
 • organizacja czasu wolnego
 • organizacja obozów i turnusów rehabilitacyjno - wypoczynkowych.

Back to top